Regulamin konkursu fotograficznego „Vintage Cusine”:

Warunki ogólne:

 1. Konkurs „Vintage Cusine” (dalej „Konkurs”) zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook.com (tzw. fanpage): Ladyhousewife:  https://www.facebook.com/ladyhousewife/
 2. Konkurs trwa w okresie od 3 do 13 grudnia 2017 r.
 3. Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 13 grudnia 2017 r. (godź. 23:59:59)
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17.12.2017 poprzez komunikat na https://www.facebook.com/ladyhousewife/
 6. Organizatorem konkursu jest redakcja Serwisu (dalej „Redakcja”).
 7. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych kolaży i głosów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada Redakcja
 8. Do Konkursu zgłaszane są i oceniane zdjęcia potraw z przepisów z bloga.

Udział w konkursie:

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora oraz na stronie.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Redakcji Ladyhousewife oraz Vintage Cusine.
 4. Nadesłane propozycje muszą być związane z tematem Konkursu. Propozycje niezgodne z tematem Konkursu nie będą  brane pod uwagę podczas oceny prac oraz będą usuwane przez Redakcję.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Więcej niż jedno zgłoszenie oznacza dyskwalifikację uczestnika.
 6. Uczestnik zgłaszający zdjęcie w Konkursie oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz że ma prawo do ich publikowania i nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.
 7. Uczestnik zgłaszający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich zamieszczonego przez siebie kolażu
 8. Zdjęcia mogą być wyłącznie umieszczane pod postem konkursowym na:https://www.facebook.com/ladyhousewife/
 9. Uczestnik udziela Redakcji nieodpłatnie bezterminowej licencji na publikację przekazanego podczas Konkursu zdjęcia w  internecie, w tym w serwisie Facebook na fanpage https://www.facebook.com/ladyhousewife/ oraz http://www.ladyhousewife.pl/

11.Uczestnik nie może usunąć lub edytować zgłoszonego przez siebie zdję przez cały okres trwania Konkursu oraz po zamknięciu Konkursu.

12.Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:

 1. a)postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności podjął próby użycia jakichkolwiek technik obejścia zabezpieczeń aplikacji w celu zdobycia nagrody,
 2. b)zarejestrował się w Konkursie używając do tego treści nieprawdziwych lub o charakterze wulgarnym albo w inny sposób nieodpowiednim.

Zasady konkursu:

13.Zadanie konkursowe polega na dodaniu zdjęcia potrawy, której inspiracją był przepis z bloga http://www.ladyhousewife.pl/. Należny oznaczyć, który przepis został wykorzystany.

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich Uczestników, którzy umieszczą zdjęcie na fanpage’u na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Po upływie terminu zgłaszania prac konkursowych powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyłonienia zwycięzcy niniejszego Konkursu, tj. Uczestnika, który otrzyma nagrodę.
 3. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny.
 4. Nagroda będzie przyznana 1 (jednemu) Uczestnikowi, którego praca w ocenie Komisji będzie najlepsza i najciekawsza.
 5. W Konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagróda.
 6. O wynikach Konkursu Redakcja poinformuje szczegółowo na stronie internetowej stanowiącej tzw. FanPage profilu Ladyhousewife:  https://www.facebook.com/ladyhousewife/ w dniu ogłoszenia wyników Konkursu
 7. Na wniosek uczestnika Konkursu Organizator udostępni w serwisie Konkursu lub pod innym wybranym przez siebie adresem internetowym skrócone dane zwycięzców, tj. imię, pierwszą literę nazwiska lub nick używany w serwisie Facebook.
 8. Uczestnik, który w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześle do Redakcji poprzez wiadomość email danych niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej, traci prawo do nagrody. Redakcja potwierdzi otrzymanie niezbędnych danych poprzez wiadomość email wysłaną najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

 

Nagrody:

 1. W konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda w postaci ręcznego miksera firmy Vintage Cuisine
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

Przekazanie nagródy i odpowiedzialność:

 1. Przekazanie nagrody odbywa się wyłącznie drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej.
 3. Nagroda nieodebrana przez adresata przechodzi na własność Redakcji i pozostaje wyłącznie do dyspozycji Redakcji.
 4. Przedmiot stanowiący nagrodę jest przedmiotem nowym i nieużywanym.

 

Odwołania, zgłaszanie uwag i nadużyć:

 1. Zgłaszanie wszelkich nadużyć związanych z przebiegiem konkursu lub naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu możliwe jest wyłącznie drogą mailową, na adres email Redakcji: ladyhousewife@gmail.com
 2. Wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i naruszenia zasad konkursowych należy zgłaszać poprzez adres email ladyhousewife@gmail.com do dnia poprzedzającego rozwiązanie konkursu. Redakcja nie jest zobowiązania brać pod uwagę zgłoszeń przekazanych po tym terminie.

 

Zastrzeżenia:

 1. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki użytkowania przedmiotów stanowiących nagrodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych, czy też połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej, niezapisanie zgłoszenia w Konkursie oraz niemożności połączenia się z serwisem lub jego częścią.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921.

Dodaj komentarz